Ciri Orang-Orang Yang Dicintai Allah (Al-Qur'an & Hadits) ^

AriePinoci ~ [UPDATE] Seperti Apakah Ciri-Ciri Orang yang Dicintai Allah : Siapa yang tidak ingin dicintai Allah SWT dan di akherat nanti masuk surga. Semua orang muslim di dunia ini pasti menginginkan menjadi salah satu orang yang dicintai Allah. Karna itu kita harus tau siapa dan apa saja ciri-ciri orang yang dicintai Allah ??

Berikut Inilah Ciri Orang-Orang yang Dicintai Allah, antara lain:
(1) Orang Yang Berbuat Baik
(2) Orang Yang Bertaubat Dan Menyucikan Diri
(3) Orang Yang Mengikuti Jejak Rasulullah
(4) Orang Yang Bertakwa
(5) Orang Yang Sabar
(6) Orang Yang Bertawakkal
(7) Orang Yang Berlaku Adil
(8) Orang Yang Berperang Di Jalan Allah
(9) Orang Yang Mencintai Allah
(10) Orang Yang Mencintai Sesamanya

Ciri Orang-Orang yang Dicintai Allah

Dan berikut penjelasan dari sumber Firman Allah SWT Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang dicintai allah:

[1] Orang Yang Berbuat Baik

"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan (kebaikan), maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah : 112)
"...Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan (kebaikan) dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 158)
"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (kehancuran), dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah : 195)
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri..” (QS. An-Nisa : 36)
"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (menginfakkan) hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (kebaikan)." (QS. Ali Imran : 134)

[2] Orang Yang Bertaubat Dan Menyucikan Diri

“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan...” (QS. Hud : 3)
“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya taubat).” (QS. At Tahrim : 8)
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran : 133)
"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai (mencintai) orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah : 222)
Rasulullah SAW bersabda:
“Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Bukhari)

[3] Orang-Orang Yang Mengikuti Jejak Rasulullah

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab : 21)
“Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran : 31)
“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutus Rasul untuk menjadi pemelihara (penjaga) bagi mereka.” (QS. An-Nisa 80)

[4] Orang Yang Bertakwa

“... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (QS. Ath Thalaq : 2-3)
“... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. Ath Thalaq : 4)
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujuraat : 13)
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqaan (pedoman), dan akan jauhkan dirimu (menghapuskan) dari segala kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al Anfal : 29)
“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran : 76)

[5] Orang Yang Sabar

“... dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman : 17)
"Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah : 153)
“... Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran : 146)
“Hai orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu beruntung (mencapai kemenangan).” (QS. Ali Imran : 200)

[6] Orang Yang Bertawakkal

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman (sempurna) itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS. Al-Anfaal : 2)
“... Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya (keperluannya)...” (QS. Ath-Thalaq : 3)
“... Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. Al-Maidah : 23)
“... Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.” (QS. Huud : 88)
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai (mencintai) orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran : 159)

[7] Orang Yang Berlaku Adil

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Maidah : 42)
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan (kebajikan), memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl : 90)
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu di sisi Allah kelak berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yaitu mereka yang bertindak adil dalam memutuskan hukum dan bertindak adil terhadap bawahan mereka.” (HR. Muslim)

[8] Orang Yang Berperang Di Jalan Allah

“Sesungguhnya Allah menyukai (mencintai) orang-orang yang berperang dijalan-Nya (untuk membela agama-Nya), dalam barisan yang teratur rapi, seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh.” (QS. Ash-Shaff : 4)
“Dan berjihadlah (berjuanglah) kamu pada jalan Allah dengan jihad (perjuangan) yang sebenar-benarnya....” (QS. Al-Hajj : 78)
"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 216)

[9] Orang Yang Mencintai Allah

“Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai; itu adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”.” (QS. At-Taubah : 24)
“Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran : 31)
"Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah (sesuatu) tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah (hanya mencintai Allah semata)...." (QS. Al-Baqarah : 165)
Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barangsiapa tidak mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak mencintai pertemuan dengannya.” (HR. Bukhari)
Rasulullah SAW bersabda:
“Ada tiga perkara, barangsiapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada yang lain; mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah; dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api.” (HR. Bukhari & Muslim)

[10] Orang Yang Mencintai Sesamanya

“Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang beriman.” (QS. Al-Maidah : 54)
Rasulullah SAW bersabda:
“Kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya (mukmin), tetapi bersifat umum (untuk seluruh umat manusia).” (HR. Ath-Thabrani)
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemurah, Dia mencintai sifat pemurah, dan Dia mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah.” (HR. Na’im melalui Ibnu Abbas r.a.)
Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya.” (HR. Turmudzi)

=== *** ===

Dan itulah beberapa ciri-ciri orang yang dicintai Allah dari Qur'an dan Hadits Rasulullah, yang semoga bisa menjadi pengetahuan dan (kita) bisa menjadi salah satunya, atau berusaha menjadi orang muslim yang di cintai Allah.. Amiin.. Disalin Arie Pinoci dari sumber lentera.web.id, quranterjemah.com dan google.com.
Advertisement
Buat sobat Blogger dan juga para Pengunjung yang Tampan dan Cantik Mempesona Stralala Baik Hati Tidak Sombong Rajin menabung dan Sebagainya, kalo mau COPAS boleh aja kok. Tapi kalo GAK Keberatan harap cantumkan SUMBER dari Blog ini atau Link Dofollow ke Blog ini eeaa Kaka.. Thanks..
Share This

0 comments:

Posting Komentar

Tolong Komentar Sesuai Topik Postingan ya Gan...

 
Top